Server Time

2019-04-22

Lịch sử tiêu diệt:

 • DonaldTrump  tiêu diệt  Khoai 14:09
 • BOA  tiêu diệt  DũngCT 14:08
 • BOA  tiêu diệt  Limited 14:06
 • POW  tiêu diệt  Vorachith 13:52
 • POW  tiêu diệt  Vorachith 13:11
 • ViệtNam  tiêu diệt  ROH 12:26
 • ViệtNam  tiêu diệt  Amy 12:24
 • KẻHuyềnBí  tiêu diệt  iTV 12:15
 • KẻHuyềnBí  tiêu diệt  ROH 12:10
 • Vorachith  tiêu diệt  phuonganhTTC 11:08
 • Limited  tiêu diệt  BSB 11:08
 • Limited  tiêu diệt  HellBoy 11:03
 • Vorachith  tiêu diệt  CôGiáoMêKu 10:59
 • VladimirPutin  tiêu diệt  TrâmAnh 10:59
 • BSB  tiêu diệt  BlueEyes 10:59
 • BSB  tiêu diệt  Khoai 10:58
 • VladimirPutin  tiêu diệt  ĂnHại 10:55
 • HellBoy  tiêu diệt  Ami 10:55
 • Ami  tiêu diệt  Jen 10:55
 • HellBoy  tiêu diệt  iTV 10:55
 • Limited  tiêu diệt  Khoai 10:55
 • DonaldTrump  tiêu diệt  DauTroc 10:54
 • Ami  tiêu diệt  TrâmAnh 10:51
 • HellBoy  tiêu diệt  CoGaiBanHoa 10:51
 • Vorachith  tiêu diệt  ĂnHại 10:50
 • TrâmAnh  tiêu diệt  bladeknight 10:50
 • BSB  tiêu diệt  BlueEyes 10:50
 • VladimirPutin  tiêu diệt  HellBoy 10:50
 • BSB  tiêu diệt  DauTroc 10:50
 • TrâmAnh  tiêu diệt  CoGaiBanHoa 10:50
 • TrâmAnh  tiêu diệt  VladimirPutin 10:49
 • BSB  tiêu diệt  ĂnHại 10:48
 • HellBoy  tiêu diệt  Ami 10:47
 • Khoai  tiêu diệt  Limited 10:47
 • Khoai  tiêu diệt  VladimirPutin 10:36
 • HellBoy  tiêu diệt  DonaldTrump 10:36
 • Vorachith  tiêu diệt  TrâmAnh 10:36
 • DauTroc  tiêu diệt  bladeknight 10:35
 • HellBoy  tiêu diệt  ThầnBiển 10:35
 • DonaldTrump  tiêu diệt  Nong 10:35