Server Time

2019-04-24

Lịch sử tiêu diệt:

 • Olive  tiêu diệt  JOJO 09:10
 • Home  tiêu diệt  bladeknight 09:09
 • Home  tiêu diệt  JOJO 09:05
 • Home  tiêu diệt  bladeknight 08:54
 • Home  tiêu diệt  JOJO 08:51
 • Home  tiêu diệt  bladeknight 08:49
 • Home  tiêu diệt  JOJO 08:49
 • JOJO  tiêu diệt  Home 08:48
 • Home  tiêu diệt  JOJO 08:41
 • Home  tiêu diệt  JOJO 08:32
 • Khoai  tiêu diệt  Odin 23:59
 • KẻHuyềnBí  tiêu diệt  bladeknight 22:45
 • KẻHuyềnBí  tiêu diệt  bladeknight 22:40
 • Khoai  tiêu diệt  NgocDR 22:03
 • Khoai  tiêu diệt  PhẩNộBúĐít 22:02
 • Khoai  tiêu diệt  CoGaiBanHoa 22:02
 • Khoai  tiêu diệt  Cha 19:20
 • Death  tiêu diệt  akasi 19:19
 • Death  tiêu diệt  Limited 19:19
 • Khoai  tiêu diệt  NgocDR 19:19
 • Khoai  tiêu diệt  VTL 19:18
 • BOA  tiêu diệt  bladeknight 19:17
 • Khoai  tiêu diệt  Amy 19:17
 • NắmLấyTayAnh  tiêu diệt  Ryn 19:14
 • BCS  tiêu diệt  TamBeo 18:13
 • BCS  tiêu diệt  TamBeo 18:11
 • HellBoy  tiêu diệt  Amy 18:10
 • HellBoy  tiêu diệt  VladimirPutin 18:03
 • HellBoy  tiêu diệt  NgocDR 18:03
 • HellBoy  tiêu diệt  bladeknight 17:54
 • Olive  tiêu diệt  NgocDR 17:48
 • DonaldTrump  tiêu diệt  Olive 17:47
 • DonaldTrump  tiêu diệt  Automega 17:46
 • KieuGiaFRP  tiêu diệt  Cha 17:13
 • KieuGiaFRP  tiêu diệt  iBốCủaTao 17:12
 • iBốCủaTao  tiêu diệt  KieuGiaFRP 17:11
 • iBốCủaTao  tiêu diệt  KieuGiaFRP 17:10
 • JOJO  tiêu diệt  Automega 17:07
 • iBốCủaTao  tiêu diệt  KieuGiaFRP 17:07
 • iBốCủaTao  tiêu diệt  KieuGiaFRP 17:06