Lịch sử tiêu diệt:

 • .CSP.  tiêu diệt  Alex 18:45
 • ...  tiêu diệt  iTaTon 15:49
 • ...  tiêu diệt  iTaTon 15:39
 • ...  tiêu diệt  iTaTon 15:27
 • .CSP.  tiêu diệt  iTaTon 22:17
 • .CSP.  tiêu diệt  Alex 20:47
 • Alex  tiêu diệt  .CSP. 18:34
 • Alex  tiêu diệt  .CSP. 18:30
 • .CSP.  tiêu diệt  NhiThieuGia 18:29
 • Alex  tiêu diệt  Venus 18:23
 • Alex  tiêu diệt  .CSP. 18:20
 • Alex  tiêu diệt  .CSP. 18:18
 • .CSP.  tiêu diệt  VBSDQ 18:15
 • .CSP.  tiêu diệt  TsTTT 18:14
 • .CSP.  tiêu diệt  Alex 18:08
 • .CSP.  tiêu diệt  NhiThieuGia 18:07
 • .CSP.  tiêu diệt  Alex 18:07
 • .CSP.  tiêu diệt  ... 09:04
 • ...  tiêu diệt  16.06.02.05 09:00
 • ...  tiêu diệt  Venus 08:59
 • Alex  tiêu diệt  BaLaoXiTin 21:43
 • Alena  tiêu diệt  LaoDai 20:10
 • YenThanh  tiêu diệt  ManaCanh 22:10
 • 16.06.02.05  tiêu diệt  YenThanh 22:04
 • ManaCanh  tiêu diệt  LaoDai 19:20
 • 16.06.02.05  tiêu diệt  ManaCanh 15:00
 • 16.06.02.05  tiêu diệt  ... 05:09
 • 1.2.3.Fang  tiêu diệt  LaoNgu 22:13
 • LaoNgu  tiêu diệt  1.2.3.Fang 22:10
 • 1.2.3.Fang  tiêu diệt  LaoDai 21:58
 • 1.2.3.Fang  tiêu diệt  LaoTa 21:58
 • 16.06.02.05  tiêu diệt  .hera. 21:31
 • 16.06.02.05  tiêu diệt  .hera. 21:29
 • 1.2.3.Fang  tiêu diệt  LaoDai 19:55
 • LaoNgu  tiêu diệt  zFLC. 15:37
 • zFLC.  tiêu diệt  LaoTa 15:35
 • zFLC.  tiêu diệt  LaoTa 15:01
 • zFLC.  tiêu diệt  LaoDai 14:56
 • LaoNgu  tiêu diệt  Lovekiss 13:31
 • LaoNgu  tiêu diệt  RYL 22:33